Smlouva o poskytování služeb

kterou uzavírají

Nela Hanáková

Klatovská 201/14,

Brno - Ponava, 602 00

IČ: 00954608

e-mailový kontakt: nela.hanakova@gmail.com

(dále také jako "Zprostředkovatel")

a

Klient

Klientem se stává osoba učiněním Závazné objednávky na internetových stránkách Zprostředkovatele nebo vyplněním a odesláním (potvrzením) Závazné objednávky přes formulář (Google forms)

(dále také jako "Klient")

Zprostředkovatel a Klient (dále společně jen "Smluvní strany") uzavírají tuto Smlouvu o poradenské činnosti (dále jen "Smlouva")

1. Předmět Smlouvy

1.1. Závazek Zprostředkovatele. Zprostředkovatel se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, zajistit pro Klienta služby v oblasti vzdělávání, spočívajících zejména v online seminářích a workshopech, jakožto i přístupu do online komunity a komunikační platformy a vzdělávacích callů, to vše v rozsahu zvoleného programu Zprostředkovatele (dále jen "Služby"), specifikovaných v čl. 3. této Smlouvy. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou si vědomi, že služby poskytované ze strany Zprostředkovatel nejsou službami právního, finančního ani daňového charakteru.

1.2. Závazek Klienta. Klient se zavazuje využít služeb Zprostředkovatele výhradně pro účely své obchodní činnosti a zaplatit Zprostředkovateli za Služby odměnu stanovenou dále v čl. 4. této Smlouvy.

2. Licence

2.1. Licenční ujednání. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem předávání jedinečného know-how Zprostředkovatele v oblasti obchodního poradenství, mentoringu a couchingu (dále jen "Obsah"), který je duševním vlastnictvím Zprostředkovatele ve smyslu ust. zák. zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Zprostředkovatel uzavřením této Smlouvy poskytuje Klientovi licenci k užití Obsahu v rozsahu objednaných služeb, a to výhradně pro účely obchodní činnosti Klienta.

2.2. Uznání duševního vlastnictví. Smluvní strany dávají tímto ujednáním najevo, že veškerý Obsah sdělený ze strany Zprostředkovatele je duševním vlastnictvím Zprostředkovatele ve smyslu ust. zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Zprostředkovatel uzavřením této Smlouvy neuděluje Klientovi licenci k užívání obsahu nad rámec jeho obchodní činnosti. Klient v plném rozsahu uznává práva Poskytovatele na duševní vlastnictví dle čl. 2.1 této Smlouvy a zavazuje se jej užívat pouze ve stanoveném rozsahu, tj. výhradně v rámci činnosti Klienta a za poskytnutou licenci řádně hradit odměnu stanovenou v čl. 4 této Smlouvy.

2.3. Neposkytnutí obsahu třetím osobám. Klient se zavazuje jakýkoliv Obsah získaný v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy neposkytnout jakékoliv další osobě a nevyužívat jej v rámci jakékoliv podnikatelské činnosti fyzické či právnické osoby odlišné od Klienta, a to ani k činnosti vykonávané osobami jednajícími za Klienta, či osobami jakkoliv s Klientem propojenými.

2.4. Ochrana Obsahu. Zprostředkovatel respektuje právo Klienta sdělit, předat či zpřístupnit Obsah osobám, jež pro něj vykonávají činnost obchodního charakteru, ať již v postavení pracovněprávním či smluvním, přesto se Klient zavazuje chránit Obsah před jeho neoprávněným šířením, přičemž za porušení licenčního ujednání dle čl. 2 této Smlouvy těmito osobami odpovídá Klient. Za účelem závazku Klienta chránit Obsah Zprostředkovatel před jeho nežádoucím šířením Smluvní strany sjednávají povinnost Klienta s každou osobou, jíž bude Obsah sdělen, předán či zpřístupněn smluvně sjednat podmínky pro mlčenlivost a zřídit závazek každé takové osoby nesdělit, nepředat a nezpřístupnit Obsah, a to alespoň v rozsahu smlouvy o mlčenlivosti, jež je přílohou č. 2 této Smlouvy.

2.5. Závazek neposkytnout. Na závazku neposkytnout a nezpřístupnit Obsah jakékoliv další osobě odlišné od Klienta se ničeho nemění ani ukončením platnosti této Smlouvy dle čl. 6 této Smlouvy.

2.6. Nemožnost postoupení licence. Klient není oprávněn postoupit licenci třetí osobě, ať zcela nebo zčásti.

2.7. Zprostředkování uzavření smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že bude-li mít klient zájem podílet se na předávání Obsahu Zprostředkovatele jakékoliv další osobě, nebude jej poskytovat samostatně v rozporu s čl. 2.3 této Smlouvy, nýbrž předá kontakt na tuto doporučenou osobu Zprostředkovatele, jenž se po uzavření smlouvy s doporučenou osobou zavazuje vyplatit Klientovi provizi za zprostředkování uzavřené smlouvy.

3. Poskytované služby

3.1. Rozsah poskytovaných služeb. Klient touto smlouvou sjednává poskytování Služeb v rozsahu Klientem objednaném. Smluvní strany sjednávají, že Klient má zájem o Služby pouze v rozsahu programu/programů jím zvoleného/zvolených v objednávce.

3.2. Způsob poskytování služeb. Specifikace Služeb a způsob jejich poskytování je obsažena v příloze č. 1 k této Smlouvě, přičemž Smluvní strany tímto sjednávají, že za součást této Smlouvy jsou považovány pouze části přílohy č. 1 vztahující se ke zvolenému/zvoleným programu/programům dle čl. 3.1 této Smlouvy. Části přílohy č. 1 této Smlouvy, týkající se programu Klientem nezvoleného, nejsou součástí této Smlouvy. Zprostředkovatele se zavazuje poskytovat Služby způsobem a v rozsahu v příloze č. 1 této Smlouvy stanoveným, a to s veškerou odbornou péčí. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo upravit v průběhu smluvního vztahu způsob a/nebo rozsah poskytování Služeb.


3.3. Za účelem plnění služeb Zprostředkovatele Klient podpisem této Smlouvy vyjadřuje souhlas s vytvářením audiovizuálních záznamů uskutečněných aktivit v rámci jednotlivých programů a jejich uveřejňování a sdílením mezi dalšímy platícími klienty Zprostředkovatele.

4. Odměna za poskytnuté Služby

4.1. Úhrada odměny. Klient se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli za poskytované Služby dle čl. 3 této Smlouvy odměnu ve výši stanovené pro jednotlivé služby Zprostředkovatele dle přílohy č. 1 této Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Zprostředkovatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poskytnutí Služby, přičemž Služba se považuje za poskytnutou v okamžiku dokončení programu. Splatnost faktury činí 14 dní od data doručení faktury, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.2. Prodlení s úhradou odměny. Bude-li Klient v prodlení s placením odměny v termínech a výších stanovených touto Smlouvou, je Klient povinen hradit Zprostředkovateli úroky z prodlení v zákonné výši za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. Smluvní pokuty

5.1. Porušení licenčního ujednání. V případě, že dojde Klientem, jemuž byl s ohledem na provozování obchodní činnosti Klienta předán, sdělen či zpřístupněn Obsah ze strany Zprostředkovatele, ke zveřejnění, zpřístupněním či jakýmkoliv jiným způsobem sdělení Obsahu třetí osobě v rozporu s čl. 2 této Smlouvy, zavazuje se Klient uhradit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení licenčního ujednání.

5.2. Splatnost smluvních pokut. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě.

5.3. Náhrada škody. Strany sjednávají, že nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši.


6. Doba trvání a předčasné ukončení Smlouvy

6.1. Doba trvání Smlouvy. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, v délce trvání uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy v rozsahu stanoveném čl. 3.1 této Smlouvy. Zvolil-li Klient rozsah poskytování služeb v rozsahu více Programů / Členství, trvá tato Smlouva po dobu nejdéle trvajícího programu / členství.

6.2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování Služeb podle této Smlouvy a neplnit závazky z této Smlouvy, pokud Klient nebude dodržovat kterýkoli z příslibů, závazků a dohod v tomto dokumentu, které mají být dodržovány, nebo pokud se Zprostředkovatel dozví, že Klient nebo organizační jednotka byla použita k činnostem, které nejsou předmětem činnosti Klienta. K ukončení poskytování Služeb dojde ze strany Zprostředkovatele bezprostředně poté, co dojde k doručení výpovědi této Smlouvy dle tohoto odstavce.

6.3. Souhlas s poskytováním služeb ve lhůtě pro odvolání. Klient uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí s poskytováním služeb ze strany Zprostředkovatele před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupením od smlouvy. Klient si je vědom, že učiněním tohoto pozbývá práva na odstoupení od Smlouvy.

6.4. Ustanovení platná po ukončení platnosti smlouvy. Závazek chránit informace dle Dohody o mlčenlivosti, jež je přílohou této Smlouvy, neporušit licenční ujednání dle čl. 2, jakož i hradit smluvní pokuty dle čl. 6 této Smlouvy trvá i po skončení účinnosti Smlouvy.

7. Povinnost mlčenlivosti

7.1 Povinnost mlčenlivosti. S ohledem na navázání spolupráce na základě této Smlouvy, může Klient v souvislosti s realizací této Smlouvy získat přístup k informacím, které považuje Zprostředkovatel za důvěrné nebo tvořící součást jeho obchodního tajemství nebo obchodního tajemství dalších Klientů v programech / členstvích (dále také jako "Důvěrné informace").

7.2. Důvěrné informace. Za Důvěrné informace dle čl. 7.1. této Smlouvy se považují veškeré informace, skutečnosti, data a zkušenosti ať už technické, provozní, ekonomické nebo jiné povahy, bez ohledu na způsob jejich zachycení (např. V počítačově čitelném formátu, písemné formě, v nákresech nebo vzorcích, verbálně nebo pozorováním), které se vztahují k předmětu podnikání Zprostředkovatele, na jejich utajení má Zprostředkovatel zájem a ke kterým Zprostředkovatel umožní a / nebo již umožnil Klientovi přístup za účelem plnění této Smlouvy.

7.3. Nedůvěrné informace. Informace nejsou považovány za důvěrné, pokud Klient prokáže, že taková informace (i) byla veřejně známou informací v době jejího sdělení Klientovi, (ii) se stala veřejně známou po jejím přijetí Klientem, aniž by byla porušena

ustanovení této Smlouvy, (iii) byla Klientem získána od třetí osoby, aniž by tato třetí osoba porušila svojí povinnosti mlčenlivosti anebo aniž by tato třetí osoba zavázala povinností mlčenlivosti Klienta, (iv) byla Klientem vyvinuta nezávisle, bez využití přijatých důvěrných informací.

7.4. Povinnost Klienta. Klient se zavazuje, že:

a) použije Důvěrné informace pouze ve spojení s činnostmi dle této Smlouvy;

b) uchová důvěrné informace v přísné tajnosti a nepředá je žádné třetí straně;

c) zveřejní důvěrné informace třetím osobám pouze za předpokladu, že tyto osoby jsou vázány zachováním mlčenlivosti do rozsahu daného touto Smlouvou;

d) neprodleně vrátí veškeré důvěrné informace včetně dokumentů nebo jiných nosičů údajů obsahujících takové informace na žádost Zprostředkovatele;

e) zachová důvěrné informace v důvěrnosti po celou dobu trvání této Smlouvy za použití maximálního stupně péče a pozornosti.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Správa osobních údajů. Zprostředkovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy Klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

8.2. Informace o zpracování osobních údajů. Informace související se zpracováním osobních údajů vlastníka jsou obsahem Přílohy č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.


9. Společná a závěrečná ustanovení

9.1. Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

9.2. Uzavření smlouvy. Smluvní strany sjednávají jako přípustné uzavření smlouvy podpisem, a to k okamžiku uzavření smlouvy podpisem Smlouvy oběma Smluvními stranami, nebo uzavření smlouvy distančním způsobem, a to k okamžiku přijetí platby fakturované částky na základě této Smlouvy nebo přijetí akceptace zaslaného návrhu této Smlouvy.

9.3. Změny Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně. Písemnou formu vyžaduje též dohoda, že Smluvní strany od požadavku dle předchozí věty upouští.

9.4. Ukončení platnosti smlouvy. Tato smlouva může být, s výjimkou uvedenou v čl. 6.2 této Smlouvy, ukončena pouze vzájemnou dohodou stran. Pokud je smlouva ukončena Klientem, uhradí Zprostředkovateli odměnu za všechny jím objednané Služby, jakož i všechny náklady další, které Zprostředkovateli s takovým ukončením vzniknou. Tím není dotčeno právo na úhradu náhrady škody.

9.5. Právní nástupnictví. Dojde-li v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou k zániku některé ze Smluvních stran, přechází práva a povinnosti z této Smlouvy na právního nástupce.

9.6. Rozhodné právo. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Nepředvídatelné okolnosti. Smluvní strana, která způsobí druhé Smluvní straně škodu, se zprostí odpovědnosti k náhradě této škody v případě, kdy jí splnění povinnosti ze Smlouvy zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli v době, kdy byla v prodlení s plněním svých povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.


9.8. Doručování. Smluvní strany sjednávají, že vyjma doručování na adresu sídla smluvní strany je za písemné doručení platně považováno i doručování prostřednictvím elektronické pošty, a to prostřednictvím e-mailových kontaktů uvedených v záhlaví této Smlouvy. Písemnost je považována za doručenou okamžikem potvrzení přijetí, jinak uplynutím 5. dnů ode dne, v němž byla zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána.

9.9. Vyhotovení. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

9.10. Salvátorská klauzule. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení Smlouvy neplatná a / nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a / nebo neúčinnost celé Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a / nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se hospodářsky co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a / nebo neúčinné ustanovení.

9.11. Prohlášení Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že nejsou omezeny právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se předmětu této Smlouvy, a že jsou plně způsobilé k právním jednáním. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

9.12. Přílohy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Služeb a způsob jejich poskytování

Příloha č. 2 - Dohoda o mlčenlivosti

Příloha č. 3 - Informace o zpracování osobních údajů

------------------------------

Příloha č. 1 - Specifikace Služeb a způsobu jejich poskytování

Část 1.

1. Členství v LadyLeadersHub SHINE (Klient dostává přístupy do platformy a ke všem workshopům v rámci komunity LLH a to na 6 měsíců od odeslání přístupových údajů elektronickou pošlou Zprostředkovatelem na e-mail Klienta.)

1.1. Obsah členství SHINE

V ceně členství jsou zahrnuty následující služby a plnění:

a) šestiměsíční členství, tj. Přístup na 6 měsíců do členské sekce, do komunikační platformy, sdílenému kalendáři a k ZOOM meetingům a workshopům

b) min. 4x měsíčně skupinový ZOOM vzdělávací workshop (roste s počtem členek ve skupině, s každými 10 novými členkami přibývá 1 nový workshop za měsíc)

c) možnost využít 1x HOT SEAT za 6 měsíců

d) 1x měsíčně skupinový ZOOM call s mentorem a primární skupinou (2 hodiny Q&A)

e) 1x ročně možnost zúčastnit se offline eventu pro členky LLH (Pokud Klientovi uplynula platnost členství na 6 měsíců a on dále členství neprodlužuje, i tak se může zůčastnit následujícího offline eventu. Tuto možnost má pouze jedenkrát.)

f) BONUS: možnost zúčastnit se nepravidelných externích skupinových ZOOM callů


1.2. Cena členství SHINE.

Cena členství činí 50.000 Kč

Cena je konečná, Zprostředkovatel není plátce DPH.

1.3. Akční nabídka. Zakoupil-li Klient členství v rámci akční nabídky, bude tato okolnost zohledněna a faktura/stvrzenka bude vystavena na tuto akční cenu. Relevantní pro využití nabídky kurzu za akční cenu je okamžik učinění objednávky Klientem na internetových stránkách či vyplněním objednávkového formuláře (typeform). Provedením platby prohlašujeme, že je členství plně uhrazeno.

1.4. Doba trvání členství. Členství trvá 6 měsíců, počínaje dnem odeslání přístupových údajů Zprostředovatelem na e-mail Klienta.


Část 2.

2. Členství v LadyLeadersHub PRO (Klient dostává přístupy do platformy a ke všem workshopům v rámci komunity LLH a to na 6 měsíců od odeslání přístupových údajů elektronickou pošlou Zprostředkovatelem na e-mail Klienta.)

2.1. Obsah členství PRO

V ceně členství jsou zahrnuty následující služby a plnění:

a) šestiměsíční členství, tj. Přístup na 6 měsíců do členské sekce, do komunikační platformy, sdílenému kalendáři a k ZOOM meetingům a workshopům

b) Strategický call 1to1 na 2 hodiny s Nelou Hanákovou, možnost využít v prvním měsíci členství.

c) 4x měsíčně skupinový ZOOM call s Nelou Hanákovou a primární skupinou (2 hodiny Q&A)

d) min. 4x měsíčně skupinový ZOOM vzdělávací workshop (roste s počtem členek ve skupině, s každými 10 novými členkami přibývá 1 nový workshop za měsíc)

e) možnost využít 1x HOT SEAT za 6 měsíců

f) 1x měsíčně skupinový ZOOM call s mentorem a primární skupinou (2 hodiny Q&A)

g) 1x ročně možnost zúčastnit se offline eventu pro členky LLH (Pokud Klientovi uplynula platnost členství na 6 měsíců a on dále členství neprodlužuje, i tak se může zůčastnit následujícího offline eventu. Tuto možnost má pouze jedenkrát.)

h) BONUS: možnost zúčastnit se nepravidelných externích skupinových ZOOM callů


2.2. Cena členství PRO.

Cena členství činí 150.000 Kč

Cena je konečná, Zprostředkovatel není plátce DPH.

2.3. Akční nabídka. Zakoupil-li Klient kurz v rámci akční nabídky, bude tato okolnost zohledněna a faktura/stvrzenka bude vystavena na tuto akční cenu. Relevantní pro využití nabídky kurzu za akční cenu je okamžik učinění objednávky Klientem na internetových stránkách či vyplněním objednávkového formuláře (typeform). Provedením platby prohlašujeme, že je členství plně uhrazeno.

2.4. Doba trvání členství. Členství trvá 6 měsíců, počínaje dnem odeslání přístupových údajů Zprostředovatelem na e-mail Klienta.


Zprostředkovatel si vyhrazuje právo vést všechna členství na bázi skupinových aktivit. Klientovi uzavřením smlouvy nevzniká nárok na individuální mentoring (vyjma strategického dvouhodinového callu v rámci členství PRO) . Cally a další aktivity mohou být v rámci jednotlivých členství nahrávány a archivovány v klientské sekci.

------------------------------

Příloha č. 2 - Dohoda o mlčenlivosti

kterou uzavírají


Nela Hanáková

Klatovská 201/14,

Brno - Ponava, 602 00

IČ: 00954608

e-mailový kontakt: nela.hanakova@gmail.com


(dále také jako "Poskytovatel")

a


(dále také jako "Příjemce")

(Poskytovatel a Příjemce společně dále také jako "Smluvní strany" nebo "Strany")

níže uvedeného dne, měsíce a roku, na níže uvedeném místě, za následujících podmínek a s obsahem dále uvedeným v tomto dokumentu (dále také jako "Dohoda").


1. Účel Dohody

1.1. Účel Dohody. Vzhledem k tomu, že Smluvní strany mají zájem o navázání obchodní spolupráce, na základě které bude Poskytovatel dodávat Příjemci objednané služby, může Příjemce, v souvislosti s realizací výše uvedeného záměru Smluvních stran, získat přístup k informacím, které Poskytovatel považuje za důvěrné anebo tvořící součást jeho obchodního tajemství. Poskytovatel má zájem na utajení a ochraně takových důvěrných informací před neoprávněným zveřejňováním, využitím, zneužitím, případně jejich použitím způsobem, jenž by byl způsobilý Poskytovateli přivodit jakoukoli újmu.

2. Předmět Dohody

2.1. Předmět Dohody. Předmětem této Dohody je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran ve spojení s účelem uvedeným v čl. 1. této Dohody, přičemž Příjemce se zavazuje zachovat mlčenlivost ohledně všech důvěrných informací Poskytovatele co do rozsahu a způsobem uvedeným níže.

2⋆ Poskytovatel si vyhrazuje právo vést všechna členství na bázi skupinových aktivit. Klientovi uzavřením smlouvy nevzniká nárok na individuální mentoring (vyjma dvouhodinového strategického callu v rámci členství PRO). Aktivity mohou být v rámci jednotlivých členství nahrávány a archivovány v klientské sekci.

3. Důvěrné informace

3.1. Důvěrné infromace. Za důvěrné informace se považují veškeré informace, skutečnosti, data a zkušenosti ať už technické, provozní, ekonomické nebo jiné povahy, bez ohledu na způsob jejich zachycení (např. v počítačově čitelném formátu, písemné formě, v nákresech nebo vzorcích, verbálně nebo pozorováním), které se vztahují k předmětu podnikání Poskytovatele, na jejich utajení má Poskytovatel zájem a ke kterým Poskytovatel umožní a / nebo již umožnil Příjemci přístup za účelem a dle podmínek stanovených touto Dohodou.

3.2. Za důrné informace se taktéž považují veškeré informace, skutečnosti, data a zkušenosti ať už technické, provozní, ekonomické nebo jiné povahy, bez ohledu na způsob jejich zachycení (např. v počítačově čitelném formátu, písemné formě, v nákresech nebo vzorcích, verbálně nebo pozorováním), které Klient získá od ostatních členů v členské sekci Zprostředkovatele, na komunikační platformě nebo na ZOOM callech a workshopech.

3.3. Pojem důvěrné informace. Pojem důvěrné informace dle předchozího odstavce také tvoří zařízení, přístroje, nástroje, produkty či jejich části. Dále se jedná o jejich vzory, modely, prototypy, kopie, bez ohledu na jejich funkčnost.

3.4. Nedůvěrné informace. Informace nejsou považovány za důvěrné, pokud Příjemce prokáže, že taková informace (i) byla veřejně známou informací v době jejího sdělení Příjemci, (ii) se stala veřejně známou po jejím přijetí Příjemcem, aniž by byla porušena ustanovení této Smlouvy, (iii) byla Příjemcem získána od třetí osoby, aniž by tato třetí osoba porušila svojí povinnosti mlčenlivosti anebo aniž by tato třetí osoba zavázala povinností mlčenlivosti Příjemce, (iv) byla Příjemcem vyvinuta nezávisle, bez využití přijatých důvěrných informací.

4. Závazek mlčenlivosti

4.1. Povinnost Příjemce. Příjemce se zavazuje, že:

a) použije důvěrné informací pouze ve spojení s činnostmi uvedenými ve článku 1.1 této Dohody,

b) uchová důvěrné informace v přísné tajnosti a nepředá je žádné třetí straně,

c) zveřejní důvěrné informace pouze vlastním zaměstnancům, kteří potřebují důvěrné informace znát ve spojení s činnostmi popsanými v článku 1.1 této Dohody, a za předpokladu, že jsou takoví zaměstnanci vázání zachováním mlčenlivosti do rozsahu daného touto Dohodou,

d) neprodleně vrátí veškeré důvěrné informace včetně dokumentů nebo jiných nosičů údajů obsahujících takové informace na žádost Poskytovatele,

e) zachová důvěrné informace v důvěrnosti po celou dobu trvání této Dohody za použití maximálního stupně péče a pozornosti.

5. Odpovědnosti a sankce

5.1. Smluvní pokuta. V případě porušení závazku mlčenlivosti na základě této Dohody Příjemcem, je Příjemce povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé takové porušení. Tímto ujednáním zůstává nedotčena povinnost Příjemce nahradit Poskytovateli škodu, která vznikla následkem porušení této Dohody dle předchozí věty v plné výši vedle smluvní pokuty.


5.2 Splatnost sankcí. Veškeré nároky Poskytovatele na základě tohoto článku Dohody jsou splatné do 10 (deseti) kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k úhradě Příjemci.

6. Doba trvání

6.1. Doba trvání. Tato Dohoda je uzavírána na dobu určitou, a to po dobu trvání obchodní spolupráce Smluvních stran.

6.2. Povinnost mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivost v souladu s článkem 4 této Dohody nekončí s vypršením platnosti této Dohody, ale zůstává v platnosti a účinnosti i po ukončení doby trvání této Dohody.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Platnost, účinnost. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této Dohody všemi Smluvními stranami.

7.2. Vyhotovení. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.

7.3. Změny Dohody. Veškeré změny nebo doplňky Dohody mohou být činěny pouze na základě písemných odsouhlasených dodatků. V případě jazykových rozdílů je rozhodná verze česká.

7.4. Rozhodné právo. Veškeré právní vztahy založené touto Dohodou nebo vzniklé v souvislosti s ní se dle výslovné dohody Stan řídí právem České republiky.

7.5. Salvátorská klauzule. V případě, že jakékoli ustanovení této Dohody je neplatné, nezákonné, či nevymahatelné, není tímto jakkoli ovlivněna platnost, zákonnost a vymahatelnost jejích zbývajících ustanovení. V takovém případě Strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením odpovídajícím v nejvyšší možné míře záměru a účelu původního ustanovení.


7.6. Prohlášení Stran. Strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly. Dále prohlašují, že v Dohodě jsou srozumitelně a jednoznačně formulována práva, povinnosti a vzájemné vztahy, že rozumí v plném rozsahu obsahu Dohody a bez výhrad s ním souhlasí, že tuto Dohodu uzavírají s vážnými úmysly, po vzájemném projednání a ze své pravé a svobodné vůle. Strany potvrzují toto své prohlášení svými vlastnoručními podpisy pod textem této Smlouvy.

------------------------------

Příloha č. 3 - Informace o zpracování osobních údajů Informace pro klienta při přijetí osobních údajů:

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Nela Hanáková

Klatovská 201/14,

Brno - Ponava, 602 00

IČ: 00954608

e-mailový kontakt: nela.hanakova@gmail.com

(dále také jako "Správce")

2. Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou smlouva o poskytování služeb. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů - Klienta, která vyplývá z uvedené smlouvy.

3. Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb podle smlouvy uzavřené s Klientem.

4. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsem poskytovatelé údržby informačního systému a další příjemci dle potřeb a pokynů Klienta.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

6. Práva Klienta

6.1. Právo na přístup k osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

6.2. Právo na opravu a doplnění osobních údajů. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit.

6.3. Právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Klient o to požádá.

6.4. Omezení zpracování osobních údajů. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno

na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Klient právo kdykoli vznést námitku.

6.5. Přenositelnost údajů. Právo na přenositelnost údajů dává Klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

6.6. Právo odvolat souhlas. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

6.7. Stížnost. V případě, že bude Klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech Klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d- 27276).

Klient odesláním (potvrzením) Závazné objednávky přes formulář (Google forms) Zprostředkovatele souhlasí s tou to smlouvou. Tato smlouva vchází. vplatnost připsáním fakturované částky Klientem na účet Zprostředkovatele. 

Nela Hanáková, V Brně 24.7. 2022 (IČ: 00954608)